Zwarte lijst van ondernemers invoeren

Er moet een zwarte lijst van ondernemers worden ingevoerd. Op deze lijst komen de ondernemers te staan die de belastingbetaler/de overheid neppen met het werk dat aan hun gegund is. Deze ondernemers komen dan niet meer in aanmerking voor overheidsopdrachten. Deze zwarte lijst is aanbevolen door de Mesicic, het toezichthoudend orgaan dat belast is met de monitoring van het Inter-Amerikaanse Verdrag tegen Corruptie welke ook door Suriname is geratificeerd. Er is door een prominent DNA-lid dat een goed netwerk en goede informatie beschikt over het reilen en zeilen binnen ministeries, belangwekkende uitspraken gedaan met betrekking tot de werken die gegund worden in verband met het onderhoud van de natte infrastructuur. Er wordt met betrokkenheid van een aantal ministeries gesjoemeld bij het onderhouden van afvoerkanalen, goten, kreken etc.. Het is zichtbaar dat het werk niet goed wordt uitgevoerd, maar de burgers van boiti klagen alleen in huiselijke kring. Door hun ongeletterde situatie kunnen ze niet in de pen klimmen of ze houden rekening met familieleden die in de roofpraktijken zijn betrokken. De rr-leden en de dr-leden zien dat er een njang wordt gemaakt, maar wanneer ze informeren dan blijkt inderdaad dat vrienden die op de schoot van het politieke leiderschap zitten, werken gegund hebben gekregen. Deze vertegenwoordigers weten hoe de lijnen in de politiek lopen en gaan daarom geen herrie maken, anders worden zij ontslagen van hun lanti-baan die zij van de politiek hebben gehad, waarmee ze hun gezin verzorgen en waarvoor ze bijna niet hoeven te werken. De rr- en dr-leden weten dat er mensen zijn die onaanraakbaar zijn en een vrijbrief hebben om te doen en te laten wat ze willen. We hebben deze situatie hier vaker aan de orde gebracht. Het malafide ondernemerschap heeft zich genesteld dicht bij de hoogste leiding van het land, er zijn critici die zelfs beweren dat de hoogste politieke leiding gegijzeld is door deze malafide ondernemers. Zij beschikken steeds over meer kapitaal en stellen die op persoonlijke titel ter beschikking, soms ook voor staatszaken, wanneer de hoogste politieke leiding dat vraagt. Dat doet men niet voor niets. Het is zichtbaar dat deze ondernemers zich niet houden aan wet en recht, handhavingsinstanties hebben de ondersteuning dus de opdracht niet om op te treden tegen deze overtreders. Deze ondernemers zijn oppermachtig en ‘unstoppable’. Een voorbeeld zijn de zandafgravingen die ongestoord zijn doorgegaan en ook de skalians. Deze malafide ondernemers opereren met zegen van de hoogste politieke leiding van het land. Over de fufuru bij het onderhouden van de waterwegen hebben we enkele keren geschreven. De rol van LVV en de minister, Surzwam en enkele (zwaar materieel) ondernemers die gunsten verlenen aan de regering (schenken van grond, kapitaal etc..) hebben wij vaker aan de orde gebracht. Er worden miljoenen uitgegeven maar het afwateringssysteem gaat niet vooruit. Uit de mededelingen die het DNA-lid heeft gedaan kan een aantal conclusies worden getrokken. Het is opvallend dat een lid van de coalitie nu pas herrie maakt over deze zaak. Deze praktijken vallen onder de grote noemer van corruptie, waar er geen openbare aanbestedingen worden gehouden. Als de oppositie, die overigens dezelfde praktijken heeft uitgevoerd in haar periode, klaagt, dan ontkent de coalitie namelijk glashard en wordt de vinger terug gewezen. Waarom nu klagen dan? Ten eerste blijkt uit de verklaringen dat ten minste drie ministers en hun ambtenaren betrokken zijn aan het verrijken van zwaar materieel ondernemers die ondeugdelijk werk opleveren. Door de overleden B. Sital is hierover in het openbaar geklaagd, maar hij kreeg toen ruzie met zijn partij die hem de kritiek niet in dank afnam. De verbitterdheid was zelfs op zijn begrafenis te merken. De praktijken die door het assembleelid uit het westen worden aangekaart zijn al jarenlang in de gemeenschap bekend en ongetwijfeld ook bij hem. Hij heeft deze praktijken altijd verdedigd door de oppositie te zeggen dat die ook corrupt is, waarmee hij zelf overging tot persoonlijke aanvallen op oppositieleden. De vraag rijst waarom het hem nu pas stoort dat er corruptie wordt gepleegd door ministers, ambtenaren en ondernemers voor miljoenen. Waarom wil men het niet meer tolereren of toestaan? Het DNA-lid heeft informatie over de mensen die in zijn land de staatskas aan het bestelen zijn en de armoede aan het verergeren. Van een volksvertegenwoordiger wordt verwacht dat hij vraagt naar een onmiddellijk onderzoek en dat hij informatie die hij heeft, afgeeft aan de pg en de politie. Dit laatste zien we onze volksvertegenwoordigers niet doen. Men houdt informatie aan beide zijden achter, alleen om ermee te schermen om de andere kant in het gareel te houden. De economische malaise waarin ons land zit, heeft voor een belangrijk deel te maken met het weglekken van staatsgelden via gunningen, projecten en consultancy ’s naar vrienden en familie. Dat is bekend, maar men wenst het geen halt toe te roepen.

Bericht: >Zwarte lijst van ondernemers invoeren